BUDPLIKTSBUD

Trention AB (publ)
15 maj 2018 till och med 12 juni 2018
Erbjudandehandling Trention

B.O. Intressenter (”Budgivaren) har den 19 mars 2018 förvärvat 2 490 aktier i Trention AB (publ) (”Trention”) till en kurs om 59,18 kronor. Budgivaren ägs till 100 procent av Gabrielsson Invest AB (”GIAB”) som i sin tur ägs av Mats Gabrielsson med familj till 100 procent. Efter förvärvet äger Mats Gabrielsson 1 127 750 aktier via B.O. Intressenter och 9 800 aktier privat eller via närstående familjemedlemmar. Sammanlagt kontrollerar Mats Gabrielsson således 1 137 550 aktier i Trention, motsvarande cirka 30,03 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Mot bakgrund av detta offentliggjorde Budgivaren den 16 april 2018 kl 18:00 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Trention om förvärv av samtliga utestående aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

B.O. Intressenter erbjuder 59,20 kronor kontant för varje aktie i Trention.

Acceptsedel skickas ut till direktregistrerade aktieägare. Förvaltarregistrerade aktieägare ombeds vända sig till sin bank/förvaltare.