UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Anoto Group AB (publ)
Teckningsperiod 2019-05-02 till 2021-04-30
Anmälningssedel_TO 18_Anoto

En (1) teckningsoption TO 18 berättigar till teckning av en (1) aktie i Anoto Group AB till en teckningskurs om 4,00 kronor per aktie