UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

CombiGene AB (publ)
Lösenperiod 2019-09-01 till 2019-09-30
Anmälningssedel TO 2

En (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i CombiGene AB till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie.