UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2018:1

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Teckningsperiod 2018-11-01 till 2018-11-30
Anmälningssedel

En (1) teckningsoption av serie 2018:1 (TO5) berättigar till teckning av en (1) aktie i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) till en teckningskurs om 3,80 kronor per aktie.