UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER TO2

Nexar Group AB (publ)
Teckningsperiod 2018-11-15 till 2018-12-15
Anmälningssedel

Två (2) teckningsoptioner TO2 berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Nexar Group AB (publ) till en teckningskurs om 0,48 kronor per aktie.