2018-05-25 | Ny lagstiftning om hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Reglerna återfinns i en EU-förordning, Dataskyddsförordningen, som kompletteras av en svensk lag, Dataskyddslagen. Dessa regler ersätter Personuppgiftslagen.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Mot bakgrund av de nya reglerna lämnas följande information.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (bolaget) inhämtar personuppgifter om dig som kund/investerare och sparar dessa i enlighet med reglerna i lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering och annan tillämplig författning. Bolaget är således ansvarigt för hanteringen av dina personuppgifter. Bolaget är enligt lag skyldigt att inhämta uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla de tjänster som bolaget erbjuder. Personuppgifter som bolaget enligt lag eller annan författning har en skyldighet att inhämta har bolaget även en skyldighet att spara under minst fem år.

Du som kund/investerare har rätt att få information om vilka personuppgifter som bolaget har om dig och den rättsliga grunden för bolagets sparande av dina personuppgifter. Om de uppgifter som bolaget har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande är bolaget skyldigt att rätta dessa. Om bolaget innehar personuppgifter om dig som bolaget inte har en skyldighet eller en rätt att inneha och spara i enlighet med gällande regelverk har du rätt att få personuppgifterna raderade. Därtill har du rätt att erhålla skadestånd om bolaget använder eller sparar dina personuppgifter när det saknas grund därför och du genom behandlingen lidit skada eller behandlingen medfört en kränkning av din personliga integritet.

Om du har frågor om dina personuppgifter och bolagets hantering av dessa rekommenderar vi dig att kontakta bolagets personuppgiftsansvarige Malin Hagberg via e-post malin@hagberganeborn.se eller via telefon på 08-408 933 50. Du kan även få information om bolagets hantering av personuppgifter i bolagets Integritetspolicy som finns på bolagets hemsida www.hagberganeborn.se/om-oss/riktlinjer-och-policys/.