2019-12-10 | Viktig information om verklig huvudman

Krav på registrering på Bolagsverket

En verklig huvudman är en fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

Svenska juridiska personer och utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige är skyldiga att registrera uppgifter om verkliga huvudmän i Bolagsverket e-tjänst. Motsvarande registreringsplikt gäller för fysiska personer som förvaltar truster i Sverige. Information om registreringsplikten finns på Bolagsverkets hemsida https://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878. Du kan även kontakta Bolagsverket direkt via mail eller per telefon. Registreringsplikten har sin grund i följande författningar.

Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av verkliga huvudmän

Registreringsanmälan lämnas på heder och samvete och är således är straffsanktionerad enligt 15 kap. 10 § brottsbalken. Vid bristfällig, utebliven eller felaktig anmälan om registrering kan Bolagsverket även vid vite (hot om böter) förelägga den registreringspliktige eller dess ställföreträdare att lämna in en korrekt anmälan. Registreringspliktiga är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman samt om arten och omfattningen av hans eller hennes intresse i den registreringspliktiga personen. Om en verklig huvudman saknas eller om det inte finns tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman, ska den registreringspliktiga personen i stället ha uppgift om detta.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB inhämtar uppgifter om verklig huvudman i samband med genomförandet av åtgärder för kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I dessa situationer är registreringspliktiga personer vid sidan av skyldigheten att anmäla den verklige huvudmannen till Bolagsverket, även skyldiga att tillhandahålla dessa uppgifter till bolaget.