Tilldelningsbesked i pågående IPO:er lämnas genom översändandet av en avräkningsnota. Avräkningsnotan skickas till den e-post eller vanliga postadress som du har angett på anmälningssedeln. I det fall du inte erhållit tilldelning lämnas inget besked. Vi har inte möjlighet att svara på alla inkommande frågor om erhållen tilldelning. Kontrollera därför regelbundet din e-post (inklusive skräppost) och din vanliga brevlåda om du erhållit en avräkningsnota. Betalning måste vara oss tillhanda på angivet likviddatum för att leverans av aktier skall hinna göras innan första handelsdag.

I det fall din teckningsanmälan gjorts via din bank/förvaltare lämnas istället tilldelningsbesked via banken/förvaltaren.

Då 2020 har varit ett rekordår för oss i antal transaktioner och 2021 ser ut att börja på samma sätt har vi förstärkt vårt team med ytterligare en projektledare till vårt backoffice.

Linus har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden och kommer närmast från Nordnet där han främst jobbat med corporate actions.

-Att få med Linus i teamet är väldigt roligt och viktigt för oss i den expansionsfas  som vi befinner oss i och för att möta våra kunders krav på hög service och tillgänglighet. /Malin Hagberg Mattsson, VD

Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola som jobbar för att förebygga de faror som barnen utsätts för på nätet. Just nu ligger fokus på att motverka så kallad ”Grooming” vilket handlar om vuxna som tar kontakt med barn på nätet i sexuellt syfte, nätpedofiler helt enkelt. Varannan tjej i 9:e klass har blivit utsatt för detta. Organisationen Aktiv Skola tar fram lektionsmaterial till skolor, information till föräldrar och håller föreläsningar för både föräldrar och skolpersonal i Stockholms län via webben. För mer information besök gärna www.aktivskola.org

Krav på registrering på Bolagsverket

En verklig huvudman är en fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

Svenska juridiska personer och utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige är skyldiga att registrera uppgifter om verkliga huvudmän i Bolagsverket e-tjänst. Motsvarande registreringsplikt gäller för fysiska personer som förvaltar truster i Sverige. Information om registreringsplikten finns på Bolagsverkets hemsida https://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878. Du kan även kontakta Bolagsverket direkt via mail eller per telefon. Registreringsplikten har sin grund i följande författningar.

Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av verkliga huvudmän

Registreringsanmälan lämnas på heder och samvete och är således är straffsanktionerad enligt 15 kap. 10 § brottsbalken. Vid bristfällig, utebliven eller felaktig anmälan om registrering kan Bolagsverket även vid vite (hot om böter) förelägga den registreringspliktige eller dess ställföreträdare att lämna in en korrekt anmälan. Registreringspliktiga är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman samt om arten och omfattningen av hans eller hennes intresse i den registreringspliktiga personen. Om en verklig huvudman saknas eller om det inte finns tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman, ska den registreringspliktiga personen i stället ha uppgift om detta.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB inhämtar uppgifter om verklig huvudman i samband med genomförandet av åtgärder för kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I dessa situationer är registreringspliktiga personer vid sidan av skyldigheten att anmäla den verklige huvudmannen till Bolagsverket, även skyldiga att tillhandahålla dessa uppgifter till bolaget.

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Reglerna återfinns i en EU-förordning, Dataskyddsförordningen, som kompletteras av en svensk lag, Dataskyddslagen. Dessa regler ersätter Personuppgiftslagen.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Mot bakgrund av de nya reglerna lämnas följande information.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (bolaget) inhämtar personuppgifter om dig som kund/investerare och sparar dessa i enlighet med reglerna i lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering och annan tillämplig författning. Bolaget är således ansvarigt för hanteringen av dina personuppgifter. Bolaget är enligt lag skyldigt att inhämta uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla de tjänster som bolaget erbjuder. Personuppgifter som bolaget enligt lag eller annan författning har en skyldighet att inhämta har bolaget även en skyldighet att spara under minst fem år.

Du som kund/investerare har rätt att få information om vilka personuppgifter som bolaget har om dig och den rättsliga grunden för bolagets sparande av dina personuppgifter. Om de uppgifter som bolaget har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande är bolaget skyldigt att rätta dessa. Om bolaget innehar personuppgifter om dig som bolaget inte har en skyldighet eller en rätt att inneha och spara i enlighet med gällande regelverk har du rätt att få personuppgifterna raderade. Därtill har du rätt att erhålla skadestånd om bolaget använder eller sparar dina personuppgifter när det saknas grund därför och du genom behandlingen lidit skada eller behandlingen medfört en kränkning av din personliga integritet.

Om du har frågor om dina personuppgifter och bolagets hantering av dessa rekommenderar vi dig att kontakta bolagets personuppgiftsansvarige Malin Hagberg via e-post malin@hagberganeborn.se eller via telefon på 08-408 933 50. Du kan även få information om bolagets hantering av personuppgifter i bolagets Integritetspolicy som finns på bolagets hemsida www.hagberganeborn.se/om-oss/riktlinjer-och-policys/.

Anna Wieslander, projektledare, representerade Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på Hitech & Development Wireless Sweden Holding ABs listing ceremony på Nasdaq First North den 22 december 2017. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut vid företrädesemissionen inför listningen.

Från och med 3 januari 2018 krävs en LEI-kod eller NID-nummer vid teckning av aktier 

Enligt MIFID II behöver flertalet investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID). Observera att det är investerarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Hagberg & Aneborn Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Godkända institutioner för det globala LEI-systemet hittar du på www.gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. LEI-kod respektive NID-nummer anges på anmälningssedeln.

Vi har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB att agera Certified Adviser på First North.

– Vi ser fram emot att arbeta som CA och guida våra bolag genom de regelverk som finns för att de på bästa möjliga sätt skall uppfylla kraven på informationsgivning och god sed på värdepappersmarknaden. Våra CA-kontaktpersoner är Jill Aneborn, Malin Hagberg och Anna Wieslander, samtliga med lång erfarenhet från både rollen som CA och värdepappersmarknaden i allmänhet.

Vi är otroligt glada att äntligen komma igång med vår verksamhet. Vi har jobbat hårt för detta och vi hälsar såväl gamla som nya kunder varmt välkomna till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB! /Malin Hagberg och Jill Aneborn, Grundare.

Anna har lång erfarenhet från emissionstransaktioner. Hon har jobbat som projektledare inom emissionstjänster de senaste 6 åren både på Aqurat Fondkommission och Mangold Fondkommission och dessförinnan arbetade Anna inom backoffice på bland annat Ålandsbanken vilket gör att hon har bred kunskap om hela flödet i transaktionerna vilket är viktigt i hennes roll. – Att få med Anna i teamet från start är oerhört kul. Hon besitter otroligt viktiga kunskaper och hennes erfarenhet är ovärderlig. / Malin Hagberg, VD

PÅGÅENDE TRANSAKTIONER

FÖRETRÄDESEMISSION   Sound Dimension AB (publ)   Läs mer
FÖRETRÄDESEMISSION   Wematter AB (publ)   Läs mer
Se fler pågående transaktioner här

Nyheter

2021-06-02 | VIKTIG INFORMATION OM TILLDELNING I PÅGÅENDE IPO:ER | Tilldelningsbesked i pågående IPO:er lämnas genom översändandet a ... Läs mer
2021-01-26 | Hagberg & Aneborn har anställt Linus Ahlgren som projektledare | Då 2020 har varit ett rekordår för oss i antal transaktioner och 20 ... Läs mer
2020-11-26 | Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola | Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola som jobbar för att föreby ... Läs mer
2019-12-10 | Viktig information om verklig huvudman | Krav på registrering på Bolagsverket En verklig huvudman är en fysi ... Läs mer
2018-05-25 | Ny lagstiftning om hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018 | Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som reglerar hur personuppgi ... Läs mer
2017-12-22 | Anna Wieslander representerade Hagberg & Aneborn Fondkommission AB vid Listing Ceremony på Nasd | Anna Wieslander, projektledare, representerade Hagberg & Aneborn F ... Läs mer
VIKTIG INFORMATION VID TECKNING AV AKTIER | Från och med 3 januari 2018 krävs en LEI-kod eller NID-nummer vid te ... Läs mer
2017-11-02 | Hagberg & Aneborn Fondkommission AB erhåller godkännande att agera Certified Adviser på First | Vi har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB att agera ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bed | Vi är otroligt glada att äntligen komma igång med vår verksamhet. ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Wieslander som Projektledare | Anna har lång erfarenhet från emissionstransaktioner. Hon har jobbat ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Berglund som backofficechef. | Anna har lång erfarenhet från olika backofficetjänster. Senast frå ... Läs mer