FÖRETRÄDESEMISSION

Real Holding i Sverige AB (publ)
Teckningsperiod 2020-04-01 till 2020-04-17
Prospekt Anmälningssedel Teckna med BankID

En (1) befintlig aktie, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen den 9 mars 2020, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugotvå (22) nya aktier till en kurs om 0,02 kronor per aktie serie B.