Kapitaltäckningsanalys och
likviditetsutvärderingsprocess

BAKGRUND

Informationen om företagets kapitaltäckning i detta avsnitt avser sådan information som ska lämnas enligt 6 kap. 3-4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som hänvisar till artiklarna 435-455 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Information om kapitalbas och kapitalkrav

För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:12, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.

Syftet med reglerna är att säkerställa att företaget hanterar sina risker och skydda företagets kunder. Reglerna säger att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet (kapitalkravet för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk).

Likviditetsutvärderingsprocess

Bolaget har i enlighet med FFFS 2014:12 upprättat en beskrivning av de processer och metoder som används för att bedöma likviditetsbehovet samt sammansättningen av bolaget likviditetsreserv.