Organisation och styrning

Information om hur bolaget styrs

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör har i uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen risk, regelefterlevnad samt intern- och externrevision.

RISK

Bolagets riskfunktion ansvarar för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess verksamhet är förknippad med och ska fortlöpande göra riskbedömningar och tillhandahålla rapporter och råd till styrelsen. Bolaget har outsourcat riskfunktionen till Advokatfirma DLA Piper Sweden KB med advokaten Alf-Peter Svensson som huvudsakligt ansvarig.

Bolaget har inte inrättat någon separat riskkommitté.

Compliance

Bolaget har gett Advokatfirma DLA Piper Sweden KB i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

Internrevision

Bolaget har gett Per Grönwall i uppdrag att vara internrevisor. Per Grönwall har mångårig erfarenhet som CFO och Controller i såväl noterade som onoterade bolag. Per Grönwall har även uppdrag som Risk Manager och Compliance Officer i ett annat värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Internrevision rapporterar direkt till styrelsen.