UPPKÖPSERBJUDANDE

TC Tech Sweden AB (publ)
Acceptperiod 2022-07-27 till 2022-08-24
Erbjudandehandling Acceptsedel VP-konton

CIMON Acquisition AB erbjuder 4,20 kronor för varje utestående aktie i TC Tech Sweden AB. Erbjudandet bygger på en extern värdering av samtliga aktier i TC Tech Sweden AB om cirka 106,7 MKR.

Redovisning av likvid kommer påbörjas den 15 augusti 2022 och sker genom att likvid utbetalas till det bankkonto som är kopplat till VP-kontot.

Aktieägare vars innehav av aktier i TC Tech Sweden AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare får ingen förtryckt acceptsedel utan accept ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.