UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Sprint Bioscience AB (publ)
Lösenperiod 2020-05-14 till 2020-05-28
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO2 Anmälningssedel Sprint Bioscience TO 2 Pressmeddelande 2020-05-14

En (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sprint Bioscience AB till en teckningskurs om 8,21 kronor per aktie.

Om Företrädesemissionen genomförs enligt den föreslagna tidplanen kommer en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av att tillämpas på sådan teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i Företrädesemissionen inte uppkommer. Sådan omräkning kommer att ske i enlighet med ”Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO2” men kommer inte, på grund av hur omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna är utformade, att kunna ske innan Företrädesemissionens är genomförd, utan beräknas ske senast vecka 26 och kommuniceras snarast därefter.