UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Lösenperiod 2021-01-20 till 2021-02-17
Anmälningssedel QuiaPEG TO 4

En (1) teckningsoption TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie.