UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Grängesberg Exploration Holding AB (publ)
Lösenperiod 2021-05-03 till 2021-05-31
Anmälningssedel TO 3

En (1) teckningsoption TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) till en teckningskurs om 0,05 kronor per aktie.