UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Obstecare AB (publ)
Lösenperiod 2021-05-03 till 2021-05-31
Anmälningssedel TO 1

Två (2) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Obstecare AB (publ) till en teckningskurs om 2,85 kronor per aktie.