UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Sotkamo Silver AB (publ)
Lösenperiod 2021-05-01 till 2021-05-28
Anmälningssedel TO 5

En (1) teckningsoption TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sotkamo Silver AB (publ) till en teckningskurs om 2 kronor per aktie.