UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Chordate Medical Holding AB (publ)
1 oktober – 29 oktober 2021
Anmälningssedel för vp-konto

En (1) teckningsoption TO 7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Chordate Medical Holding AB (publ) till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Kontakta din bank för att teckna om du har dina teckningsoptioner i en förvaltarregistrerad depå, ISK eller kapitalförsäkring.