UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Grängesberg Exploration Holding AB
2022-01-03 - 2022-01-31
Anmälningssedel

En (1) teckningsoption TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) till en teckningskurs om 0,072 kronor per aktie. Kontakta din bank för att teckna om du har dina teckningsoptioner i en förvaltarregistrerad depå, ISK eller kapitalförsäkring.