UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
21 november – 2 december 2022
Anmälningssedel för vp-konto

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) aktie i BBS-Bioactive Bone Substitutes till en teckningskurs om 10,10 SEK per aktie. Anmälningssedel samt likvid skall vara Hagberg & Aneborn AB tillhanda senast kl 15.00 på sista teckningsdagen 2 december 2022.