UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Realtid Media AB
1 augusti – 31 augusti 2022
Anmälningssedel - endast för vp-konto

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Realtid Media AB till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie.

För innehav på depå, vänligen kontakta din bank eller förvaltare för teckning.