UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
2022-04-14 till 2022-04-28
Anmälningssedel - endast för vp-konto

Fyra (4) teckningsoptioner TO 3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie.

För innehav på depå, vänligen kontakta din bank eller förvaltare för teckning.