UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Dlaboratory Sweden AB (publ)
Teckningstid 1 september – 30 september 2022
Anmälningssedel - Endast för innehav på VP-konton

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Dlaboratory Sweden AB till en teckningskurs om 11,10 kronor per aktie.

För innehav på depå, vänligen kontakta din bank eller förvaltare för teckning.