UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Clean Motion AB (publ)
Teckningstid 3 oktober – 28 oktober 2022
Anmälningssedel - Endast för innehav på VP-konton

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Clean Motion AB (publ) till en teckningskurs om 1,47 kronor per aktie.

För innehav på depå, vänligen kontakta din bank eller förvaltare för teckning.