UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

myFC Holding AB (publ)
Lösenperiod 2020-05-01 till 2022-04-30
Anmälningssedel TO 2

Två (2) teckningsoptioner TO 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i myFC Holding AB till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie.