UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

SpectraCure AB (publ)
Lösenperiod 2019-11-01 till 2019-11-29
Anmälningssedel TO3

Två (2) teckningsoptioner TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i SpectraCure AB till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie.