UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Polyplank AB (publ)
Lösenperiod 2019-11-01 till 2019-11-29
Anmälningssedel för utnyttjande av teckningsoption TO2

Två (2) teckningsoptioner TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Polyplank AB till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie.