Riktlinjer och policys

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har antagit ett antal riktlinjer och policys.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och vissa fondbolag antagit följande ersättningspolicy.

Ersättningspolicy

Enligt 6 kap. 5b § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse ska ett värdepappersinstitut när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har med anledning härav antagit följande Mångfaldspolicy.

Mångfaldspolicy

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har mot bakgrund av 6 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:04) om operativa risker fastställt följande riktlinjer för riskhantering.

Riktlinjer för riskhantering

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har antagit följande Integritets policy som beskriver hur Hagberg & Aneborn Fondkommission AB behandlar personuppgifter.

Integritetspolicy