Skip to content

Förköpsinformation

_DSC7575_1920x1080

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Kontaktuppgifter

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, 559071-6675
Postadress: Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
Telefon: Tel 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
E-post: info@hagberganeborn.se
Hemsida: www.hagberganeborn.se

TILLSTÅND

Bolaget har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Företaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 • Utförande av order på kunders uppdrag
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot kunders medel med redovisningsskyldighet dock inte tillhandahålla eller föra värdepapperskonton på högsta nivå (central kontoföringstjänst)
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi eller liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
 • Sidoverksamhet i form av att vara Certified Adviser

ANKNUTET OMBUD

Enligt lagen om värdepappersmarknaden får ett värdepappersinstitut ingå avtal med juridiska personer om att dessa kan agera som anknutna ombud till värdepappersinstitutet. En juridisk person får endast vara anknutet ombud till ett värdepappersinstitut.

Bolaget har ingått avtal med SKILLS Corporate Finance Nordic AB, 556562-9614, (”SKILLS”) Biblioteksgatan 25, 114 35 Stockholm, samt EK Equity AB, 559426-5463 (”EK Equity”), Fersens Väg 14 A, 211 42 Malmö om att SKILLS respektive EK Equity ska vara anknutet ombud till Bolaget. Det anknutna ombudet är registrerat i Sverige. Bolagsverket kan lämna upplysningar om det anknutna ombudets registrering.

Uppdrag som anknutet ombud åt Bolaget innebär att det anknutna ombudet för Bolagets räkning kan (i) marknadsföra Bolagets investeringstjänster och sidotjänster, (ii) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt (iii) placera finansiella instrument utan fast åtagande.

Bolaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

KUNDKATEGORISERING

I samband med att någon blir kund hos Bolaget kommer kunden att kategoriseras som icke professionell, professionell eller som jämbördig motpart. Icke-professionella kunder har den högsta skyddsnivån.

Kund som önskar byta kategori ska vända sig till Bolaget med en skriftlig begäran om att få byta kategori.
Om en icke professionell kund efter en sådan begäran kategoriseras som professionell kund leder det till att kundskyddet minskar exempelvis genom att Bolaget kommer att begränsa sin information till kunden och vid exempelvis investeringsrådgivning kommer Bolaget att utgå från att kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap om de finansiella instrument som rådgivningen omfattar utan att kontrollera om så är fallet. Om en professionell kund begär och beviljas att få kategoriseras som icke professionell kund kommer kundskyddet att öka.

KOMMUNIKATION

Bolaget kommunicerar på svenska med kunden. Kommunikation sker via brev, e-post, telefon samt vid personligt möte. All kommunikation dokumenteras och arkiveras i minst fem år.

Egenskaper och risker med investeringar i finansiella instrument

I Bilaga 1 finns en allmän beskrivning av arten på och riskerna med olika typer av finansiella instrument. Kunden rekommenderas att läsa igenom informationen.

KORSFÖRSÄLJNING

När Bolaget erbjuder en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket (korsförsäljning) kommer Bolaget att

 • Informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat och i förekommande fall förse kunden med uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje komponent,
 • Om riskerna med paketet sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår om komponenterana väljs separat, förse kunden men en adekvat beskrivning av de olika komponenterna i paktetet och hur förhållandet mellan dem förändrar riskerna.

RAPPORTERING

När Bolaget har genomfört en transaktion avseende ett eller flera finansiella instrument får kunden en bekräftelse på affären i form av avräkningsnota med information om bl.a. datum, kurs, antal, pris och avgifter.
Bolaget rapporterar till emittent i enlighet med bestämmelser som anges i offert eller avtal.

Skydd av kunders värdepapper och medel

Bolaget har tillstånd att förvara kunders finansiella instrument. De finansiella instrumenten förvaras på värdepapperskonto i Bolagets namn hos Euroclear Sweden. Bolaget håller i sina egna system reda på respektive kunds innehav i tiden fram till det att de finansiella instrumenten kan levereras till kundens depåinstitut, d.v.s. syftet är i regel att förvaringen av finansiella instrument ska vara kortvarig.

Bolaget har tillstånd att ta emot kunders kontanta medel med redovisningsskyldighet. Dessa medel finns insatta hos svensk bank. Varje kunds behållning av medel noteras i Bolagets tekniska system. Bolaget är inte ansvarigt för handlingar eller försummelser från bankens sida eller för de eventuella följderna av att banken skulle bli insolvent.

Skydd av kunders tillgångar – Investerarskyddet

Kundens värdepapper hålls åtskilda från Bolagets egna tillgångar och kundens innehav av värdepapper kan inte tas i anspråk vid en eventuell konkurs för Bolaget.

Bolagets verksamhet omfattas av lagen (1999:158) om investerarskydd och under de förutsättningar som anges i lagen kan kund vara berättigad till ersättning av staten om Bolaget går i konkurs. Den maximala ersättningen som en kund kan få från investerarskyddet uppgår till 250 000 kr. Investerarskyddet administreras av Riksgälden. Mer information om in investerarskyddet finns på www.riksgalden.se

Skydd av kunders tillgångar – Insättningsgarantin

Kundernas kontanta medel är insatta på bank och hålls åtskilda från Bolagets egna tillgångar. Om den bank där kundens kontanta medel är insatta går i konkurs inträder insättningsgarantin. Det maximala belopp som en kund kan få från insättningsgarantin uppgår till 950 000 kronor.

Ersättning utöver angivna belopp får betalas ut från garantin med sammanlagt högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp), om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till

 1. avyttring av privatbostad
 2. ersättning för skada på sådan egendom som avses i 1,
 3. upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet, eller dödsfall,
 4. utbetalning av försäkringar, eller
 5. ersättning för skada till följd av
 • brott,
 • felaktig dom, eller
 • fel eller försummelse vid myndighetsutövning

Utbetalning av s.k. tilläggsbelopp får bara avse insättningar som har gjorts högst tolv månader från den tidpunkt då beloppet krediterades på insättarens konto eller från och med den tidpunkt då det blev rättsligt möjligt att överföra sådana insättningar. Insättningsgarantin administreras av Riksgälden. Mer information om insättningsgarantin finns på www.riksgalden.se.

Lämnande av order

Kund kan lämna order vid personligt besök hos Bolaget eller genom att skicka brev eller e-post till Bolaget. Alla order kommer att dokumenteras och sparas av Bolaget.

Riktlinjer för orderhantering

Bolagets riktlinjer för orderhantering framgår av Bilaga 2

Utebliven passandebedömning – Execution only

När kund på eget initiativ och utan föregående rådgivning lämnar order avseende aktier som är noterade på en börs eller på en handelsplats (MTF) kommer Bolaget att utföra ordern eller vidarebefordra den till annat institut för utförande utan att bedöma om investeringen som ordern avser passar kunden.

Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå mellan en kund och Bolaget, inklusive chefer, medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till Bolaget eller mellan två eller flera kunder.

När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas:.

 • Kommer Bolaget, dess ägare eller en av Bolagets anställda sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad?
 • Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning?
 • Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps- intressen framför kundens intressen?
 • Bedriver Bolaget, dess ägare eller anställda samma slag av verksamhet som kunden?
 • Tar Bolaget, dess ägare eller anställda emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten?

Om en intressekonflikt uppstår så att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, och har Bolaget inte kunnat vidta åtgärder för att undvika denna ska Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolaget åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning.

Bolaget har upprättat interna riktlinjer för att identifiera och hantera potentiella och verkliga intressekonflikter. Bolaget har även upprättat en ersättningspolicy som reglerar hur ersättningar till anställda får utformas. Syftet med policyn är bl.a. att förhindra att anställda belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iaktta kundernas intressen. Bolaget har även infört regler om anmälningsskyldighet för anställdas egna värdepappersaffärer i syfte att de anställda kunna kontrollera att de anställda inte gynnar sig själva på kundernas bekostnad. De etiska riktlinjer som Bolaget beslutat om syftar till att de anställda i sitt arbete ska behandla kunderna rättvist samt uppträda hederligt och professionellt i sina kundkontakter.

Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på dennes begäran.

Avgifter och kostnader

Information om avgifter och kostnader för investerare finns förtecknade i Bilaga 3. Informationen utgör inte något erbjudande om att tillhandahålla tjänster till bestämt pris, utan avser lagstadgad information som Bolaget är skyldig att lämna. Uppgifterna avser avgifter och kostnader i samband med att Bolaget enligt skriftligt avtal med en viss emittent agerar emissionsinstitut i en emission.

En illustration som visar kostnadernas sammanlagda effekt på avkastningen finns i Bilaga 4.

Klagomålshantering

Kund som inte är nöjd med Bolagets tjänster är välkommen att kontakta Bolagets klagomålsansvarige Malin Hagberg via e-post: malin.hagberg@hagberganeborn.se. Se även information på Bolagets hemsida, www.hagberganeborn.se.

Kund, som är konsument, kan erhålla vägledning från Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200-22 58 00.
Besöksadress: Karlavägen 108. www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Vägledning kan även lämnas av den kommunala konsumentvägledningen i kundens hemkommun.

Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin rätt prövad. Kund som är konsument har också möjlighet att få sitt anspråk prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08-508 860 00.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Fax: 08-24 13 35
Hemsida: www.fi.se

Registreringsmyndighet

Bolagsverket
Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Fax: 060-12 98 40
Hemsida: www.bolagsverket.se

Ändringar och uppdateringar

Ändringar och uppdateringar av denna information publiceras på hemsidan, www.hagberganeborn.se, och gäller från och med dagen efter publiceringsdagen.