Skip to content

Riktlinjer och policys

_DSC7671_1920x1080

Styrelsen i Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (Bolaget) har antagit en ersättningspolicy som syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering och att motverka ett överdrivet risktagande samt att personalen belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iaktta kundernas intressen. Policyn föreskriver att det ska finnas en balans mellan fast och variabel ersättning vilken ska upprätthållas så att ersättningsstrukturen inte skapar incitament som kan få anställda att gynna sina egna eller Bolagets intressen till potentiell skada för kundens intressen. Policyn ska även tillämpas könsneutralt.

Följande aspekter ska alltid iakttas vid tilldelning av rörlig ersättning:

Finansiella kriterier

  • Resultatet för verksamhetsåret ska enligt fastställd årsredovisning uppgå till ett belopp som årligen fastställs av styrelsen för att bonus ska utgå. Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av bonus ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. I bedömningen ska Bolaget ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver. Bolagets resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att företagets underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.
  • Utbetalning av bonus får inte ske om det skulle innebära att Bolaget inte kan upprätthålla de kapitalkrav som gäller för Bolaget eller vid behov stärka kapitalbasen.

Icke-finansiella kriterier

Den anställde ska ha efterlevt de externa och interna regler som gäller för Bolagets verksamhet. Den anställde ska även ha bidragit till

  • att stärka Bolagets varumärke genom att uppträda professionellt och leverera hög service till kunder och samarbetspartners
  • att Bolaget har nöjda kunder
  • att lämna förslag på förbättringar av verksamheten som kan skapa ett mervärde för kunder och/eller för Bolaget
  • att inga kundklagomål har resulterat i ersättningsskyldighet för Bolaget.

Bolaget är enligt Artikel 32.4 (a) i direktiv (EU) 2019/2034 undantaget från kraven om uppskjutande av rörlig ersättning och tillämpar därför inte något sådant krav eller något förbud mot risksäkringsstrategier för uppskjuten rörlig ersättning.

Mot bakgrund av att det för närvarande inte finns likvärdiga befattningar bland ledningspersoner eller personer  som väsentligt kan påverka värdepappersföretagets riskprofil för bolaget i dagsläget ingen statistik över ersättningar.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Bolaget har antagit en rekryterings- och mångfaldspolicy för val och utvärdering av medlemmarna i ledningsorganet. Policyn föreskriver att vid tillsättning av nya medlemmar ska Bolaget eftersträva att erhålla en sammansättning med breda kunskaper och egenskaper. För att erhålla detta har Bolaget en skyldighet att beakta mångfaldsaspekter vid tillsättningen av nya medlemmar. Följande aspekter ska alltid iakttas vid tillsättning av nya medlemmar;

  • Ålder
  • Kön
  • Geografiskt ursprung
  • Utbildnings- och yrkesbakgrund

Anledningarna till att eftersträva mångfald är att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande.

Mångfald i ledningsorganet bidrar också till att motverka osunt flockbettende och därmed ett bättre
riskhanteringsarbete.

Sittande ledningsorgan, som är väl sammansatt, uppfyller dessa krav. Medlemmarna i ledningsorganet genomgår kontinuerlig utbildning för att bibehålla och utöka sin kompetens.

Rekryterings- och mångfaldspolicy

Styrelsen i Bolaget har antagit en intern riktlinje för riskhantering som syftar till att säkerställa väl fungerande intern kontroll med rutiner så att risker kopplade till Bolagets kapitalsituation, likviditet och koncentrationsrisker kan hanteras på ett effektivt sätt. Styrelsen gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapitalutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Riktlinjer för riskhantering

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har antagit följande Integritetspolicy som beskriver hur Hagberg & Aneborn Fondkommission AB behandlar personuppgifter.

Integritetspolicy

Kapitaltäckning, bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag. och författningar som kompletterar denna förordning.