Riktlinjer och policys

Styrelsen i Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har mot bakgrund av bestämmelserna i 8 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden och 6 kap. 11 – 12 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse samt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) fastställt riktlinjer för hantering av likviditetsrisker. Enligt 5 kap skall följande information offentliggöras.

Offentliggörande av information avseende hantering av likviditetsrisker

Styrelsen i Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, (Bolaget), har mot bakgrund av bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i bl.a. värdepappersbolag och i 9 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt artikel 27 i Kommissionens delegerade förordning EU 2017/565 om komplettering av bestämmelserna i MiFID II-direktivet fastställt följande riktlinjer för personalens ersättningar. Vid utarbetande av riktlinjerna har hänsyn tagits till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ersättningspolicy

Enligt 6 kap. 5b § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse ska ett värdepappersinstitut när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har med anledning härav antagit följande Rekryterings- och mångfaldspolicy.

Rekryterings- och mångfaldspolicy

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har mot bakgrund av 6 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:04) om operativa risker fastställt följande riktlinjer för riskhantering.

Riktlinjer för riskhantering

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har antagit följande Integritetspolicy som beskriver hur Hagberg & Aneborn Fondkommission AB behandlar personuppgifter.

Integritetspolicy