VIKTIG INFORMATION VID TECKNING

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (nedan H&A) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som aktuellt erbjudande avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålles endast på svenska.

H&A tillhandahåller tjänsten ”utförande av order” gentemot dig som kund. Tjänsten innebär att H&A tar emot din teckningsanmälan (order) och för din räkning köper finansiella instrument som omfattas av aktuellt erbjudande.

1. Finansiella instrument i aktuellt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. De finansiella instrumenten kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger H&A fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.

3. H&A kategoriserar samtliga sina kunder som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. H&A är enligt lag skyldigt att begära att kunder lämnar uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, så att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar kunden (s.k. Passandebedömning). H&A bedömer inte om investeringen kommer att uppfylla dina förväntningar med hänsyn till risk och förväntad avkastning. H&A bedömer endast om den tjänst som H&A kommer att tillhandahålla dig, d.v.s. utförande av order enligt aktuellt erbjudande, passar dig (mot bakgrund av de uppgifter du har lämnat i bifogat formulär för passande-bedömning). Om du inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer H&A inte att kunna bedöma om tjänsten passar dig.

4. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som anmälningssedeln avser ska framgå av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande.

5. Priset för de finansiella instrument som avses i aktuellt erbjudande framgår av anmälningssedeln. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå debiteras dig som kund (H&A betalar inte dylika kostnader).

6. Personuppgifter som undertecknad lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av H&A enligt Personuppgifts-lagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som H&A eller emittenten samarbetar med för att utföra din order.

7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av anmälningssedelns framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

8. H&A ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. Reklamation mot H&As utförande av den order som lämnats till H&A genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot H&A gå förlorad.

10. Eventuella klagomål med anledning av H&As hantering av order som lämnats till H&A genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till H&As klagomålsansvarige på den adress som anges på framsidan av denna anmälningssedel.

11. Vid eventuell tvist med H&A kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.

12. H&A följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på H&As erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

För mer information hänvisar H&A till www.hagberganeborn.se där det bland annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.