Skip to content

Viktig information vid teckning

AVTALSVILLKOR M.M.

Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (”Bolaget” eller ”Emissionsinstitutet”) är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Bolaget lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

Bolagets tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Bolaget är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare. Tjänsten innebär att Bolaget på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.

Bolaget levererar endast instrumenten till depå i kunden namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att Bolaget ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.

Bolaget är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investeringstjänster som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Bolaget inte att utföra den tjänst som detta avtal avser.

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”placering av finansiella instrument utan fast åtagande” till emittenten. Tjänsten innebär att Bolaget har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommit i särskilt avtal mellan Bolaget och emittenten. Avtalen mellan Bolaget och emittenter anger i regel bl.a. att Bolaget ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som Bolaget tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik för varje uppdrag.

Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Bolaget fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Bolagets förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas genom Bolaget eller påförs av Bolaget. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.

Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan.

Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Bolaget följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Bolaget åtar sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningssystem finns i förköpsinformationen.

Bolaget ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Bolagets tillhandahållande av tjänster till kunden.

Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.

Personuppgifter som lämnas till Bolaget eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att behandlas av Bolaget i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Bolaget i syfte att Bolaget ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Bolaget om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Bolaget. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Bolaget inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Bolaget är personuppgiftsansvarig.