Skip to content

Våra tjänster

H&A Fondkommission bistår bolag i samband med olika typer av emissionstransaktioner. Våra tjänster är i huvudsak av administrativ karaktär men vi är ofta delaktiga redan vid planeringen av transaktionen så att genomförandet blir så smidigt och enkelt som möjligt.

Vi skräddarsyr våra tjänster efter behov och bistår ofta bolag med upprättande av prospekt och informationsmemorandum, tidplaner och transaktionsstruktur. Vi arbetar nära bolagets övriga rådgivare såsom advokater och revisorer.

FÖRETRÄDESEMISSION

En företrädesemission innebär att bolaget riktar sig till sina existerande aktieägare för att anskaffa kapital. Aktieägare har rätt att teckna nya aktier i förhållande till det redan befintliga innehavet (företrädesrätt). Vi hjälper till med administrationen i Euroclear, dokumentation och tidsplanering.

PUBLIK NYEMISSION

En publik nyemission innebär att bolagets aktier erbjuds allmänheten vid en listning/notering på en marknadsplats. Syftet är att uppnå spridningskraven som marknadsplatsen ställer på bolagen i samband med att aktierna tas upp till handel. En spridning av aktien ger bättre likviditet och underlättar för handel. Vi hjälper till med den administration som en publik nyemission kräver.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR

En anslutning till Euroclear innebär att bolaget övergår till att bli ett avstämningsbolag och aktieboken förs efter anslutningen av Euroclear. Aktierna blir elektroniska och kan registreras på befintliga aktieägares depåer och VP-konto. Vi hjälper till med anslutningen och tar bolaget genom samtliga steg i processen.

FÖRVÄRVSTRANSAKTION

Vi bistår bolag som skall genomföra ett förvärv. Förvärvet kan göras antingen genom en apportemission (köpelikviden utgörs då av egna aktier) eller en kontantemission. Vi sköter all den administration som krävs vid ett apport- eller kontantförvärv samt kan bistå med upprättandet av erforderliga erbjudandehandlingar.

RIKTAD NYEMISSION/LEVERANSER AV VÄRDEPAPPER

Vi bistår bolag som själva genomfört en riktad nyemission och som behöver hjälp med leverans av aktier eller andra värdepapper i Euroclear-systemet. Vid behov bistår vi även med likvidhanteringen.