Hagberg & Aneborn Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med VFX-bolaget Goodbye Kansas emission om 55 miljoner SEK 

Hagberg & Aneborn agerar finansiell rådgivare i samband med Goodbye Kansas Group AB (publ) (”Goodbye Kansas” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om 55,4 MSEK. Emissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsperioden påbörjas IDAG, 6 december 2023, och stänger den 20 december 2023. 

Goodbye Kansas studioverksamhet är världsledande inom VFX-teknik och skapande av avancerad rörlig media för film- & tv- samt spelindustrin. Flera olyckliga omständigheter utanför bolagets kontroll, i synnerhet årets långa Hollywood-strejk, gjorde att bolagets verksamhet hamnade i en ohållbar finansiell situation under hösten. Till följd av ovan beslutade bolagets styrelse att försätta ett antal dotterbolag i konkurs, däribland studioverksamheten som är Bolagets kärnverksamhet. Den 14 november ingicks avtal om återköp av studioverksamheten från konkursboen och den 20 november tillträdde Goodbye Kansas samtliga rörelsetillgångar. Per idag har samtliga kunder valt att godkänna överlåtelsen av pågående projektavtal till dotterbolaget Goodbye Kansas Production AB. 

Efter förvärvet av studioverksamheten från konkursboen har bolaget ett konkurrenskraftigt kunderbjudande med ledande teknik och erkänt kreativ höjd samt en stark internationell marknadsposition i spelbranschen och film- och TV-branschen. I takt med att film- och TV-branschen normaliseras väntas nya affärsmöjligheter öppna sig för bolaget. 

Emissionen om 55,4 MSEK genomförs i syfte att möjliggöra slutbetalning av förvärvslikvid till konkursboet, återbetala brygglån samt finansiera driften av verksamheten fram till dess att den är kassaflödespositiv. 

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information om Bolaget framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes igår och finns tillgängligt på www.goodbyekansasgroup.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Lundberg, 070 538 70 40, stefan.lundberg@hagberganeborn.se 
Magnus Bäckström, 076 138 54 31, magnus.backstrom@hagberganeborn.se 

Om Hagberg & Aneborn Fondkommission 
Hagberg & Aneborn Fondkommission grundades 2017 och erbjuder kvalificerade tjänster inom emissionsinstitutstjänster och corporate finance. Bolagets tjänster riktar sig till företagsledningar och styrelser som vill ha en kunnig och engagerad rådgivare med lång erfarenhet från kapitalanskaffningar, M&A och värdepappersadministration.