Disclaimer Prospects

VIKTIG INFORMATION / IMPORTANT NOTICE

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Erbjudandet att teckna aktier i enlighet med villkoren i prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospek­tet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras i USA i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

You are about to view a web page with information that is not intended for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Switzerland, Singapore, Japan or South Africa. By clicking ”Yes, I accept” you accept the terms of use below.

The offer according to the terms set out in the prospectus is not directed to people whose participation in the offer requires additional prospectuses, registration or measures other than those pursuant to Swedish law. The prospectus and other documents connected to the prospectus may not be distributed in any country in which the distribution or the offer requires measures as outlined above or are contrary to the regulations in such countries. The subscription rights, paid subscription shares and shares encompassed by the offer according to the prospectus have not been registered and will not be registered in accordance with the United States Securities Act from 1933 in its current wording or any provincial legislation in Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Switzerland, Singapore, Japan or South Africa and may not be offered or sold, directly or indirectly, to persons domiciled in any of these countries or for the account of such a person. Application to acquire shares contrary to the above may be viewed as invalid and consequently ignored.

Disputes arising from the offer, the contents of the prospectus and thereto connected legal matters shall be determined exclusively by a Swedish Court. Swedish law is exclusively applicable on the prospectus and the offer in accordance to the prospectus.

In order to be eligible to view the information on the following web page, you shall be deemed, by accessing the following web page, to have confirmed and represented that (i) you have read and accepted the terms and restrictions set out above, and (ii) you are not located in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Switzerland, Singapore, Japan or South Africa.